1.Taryfy i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2.Harmonogram odczytów wodomierzy 2024 rok

3.Regulamin odpłatnego przejęcia przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych budowanych przez osoby trzecie

4.Regulamin odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych włączonych do sieci przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o.

5.Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

6.Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.

7.Dane techniczne jakim powinny odpowiadać materiały przeznaczone do projektowania oraz budowy sieci/przyłączy/zewn. inst. wod.-kan. na terenie zarządzanym/eksploatowanym przez PGKiM Łęczna sp. z o.o..

8.Dane techniczne jakim powinny odpowiadać studzienki wodomierzowe (wodociągowe)

9.Dane techniczne jakim powinny odpowiadać studzienki wodomierzowe

10.Opis techniczny zaworów podciśnieniowych do systemu kanalizacji podciśnieniowej na terenie miasta Łęczna

11.Wymagania techniczne dla przydomowych pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łęczna

12.Wzór zgody na wejście na teren

13.Wzór zgody udzielonej na rzecz PGKiM

14.Wzór zgody udzielonej na rzecz PGKiM na użytkowanie przyłącza kanalizacji podciśnieniowej

15.Wzór oświadczenia w zakresie odpowiedzialności za usuwanie awarii na zaworze podciśnieniowym

16.Wzór oświadczenia w zakresie odpowiedzialności za usuwanie awarii na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

17.Wzór oświadczenia – zgody na wjazd samochodem specjalistycznym na działkę – studnia zaworowa

18.Wzór oświadczenia -zgody na wjazd samochodem specjalistycznym na działkę- kanal.sanit.grawitacyjna

19.Wzór zgody od właściciela urządzeń wod-kan.

20.Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci, przyłącza

21.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

22.Protokół odbioru sieci wodociągowej / przyłącza wodociągowego / zewnętrznej inst. wodociągowej

23.Protokół odbioru sieci / przyłącza/ zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej

24.Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

25.Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości

26.Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

27.Wniosek o zmianę adresu do korespondencji

28.Wniosek o rozwiązanie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków

29.Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą

30.Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

31.Zlecenie wykonania robót

32.Sprzedaż wody z hydrantu

33. Wzór umowy na wykonanie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęczna