Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz mając na celu ułatwienie opłacania faktur za świadczone przez Spółkę usługi w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i/lub odprowadzania ścieków, począwszy od marca 2021 roku planujemy wprowadzenie dodatkowej formy płatności POLECENIE ZAPŁATY.

POLECENIE ZAPŁATY – AKTUALIZACJA

W nawiązaniu do realizacji wdrożonej przez Spółkę usługi polecenia zapłaty informujemy, iż płatności w ramach tej usługi są realizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez bank prawidłowości złożonego oświadczenia o wyrażeniu zgody na obciążenie rachunku odbiorcy naszych usług. W związku z powyższym i zgodnie z zawartą przez Spółkę umową na obsługę poleceń zapłaty, transakcje (płatności) za pośrednictwem polecenia zapłaty są realizowane wyłącznie w odniesieniu do tych faktur, których termin płatności zapada po dniu potwierdzenia przez bank prawidłowości tego oświadczenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Polecenie Zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób opłacania rachunków, dzięki czemu nie muszą Państwo pamiętać o terminie płatności faktur. Jest to usługa bankowa dla rozliczeń bezgotówkowych oparta na bezpiecznym systemie elektronicznej wymiany danych między bankami.

WYGODA

Należności za wodę i ścieki, znajdujące się na fakturze, automatycznie pobierane są z rachunku bankowego Odbiorcy, dokładnie w dniu terminu ich płatności.

Usługa jest realizowana na podstawie deklaracji zgody złożonej przez Klienta.

TERMINOWOŚĆ

Usługa wyklucza ryzyko naliczania odsetek spowodowanych opóźnieniem płatności z winy Odbiorcy usług, ponieważ obowiązek terminowego regulowania należności spoczywa na Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o., jako wystawca faktury inicjuje transakcję w dniu jej płatności.

OSZCZĘDNOŚĆ

Jednocześnie informujemy, że Spółka będzie pokrywać koszty świadczonych usług bankowych, natomiast ewentualne koszty dodatkowe uzależnione będą od indywidualnego cennika bankowego Klienta.

 

 Jak uruchomić  Polecenie zapłaty?  

Stronami, w wyniku którego aktywowane jest Polecenie Zapłaty są:

 • Odbiorca, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o..;
 • Bank, w którym Odbiorca posiada rachunek bankowy;
 • Płatnik, czyli Nabywca usług;
 • Bank, w którym Płatnik posiada rachunek bankowy.

 

Od czego zacząć?

Aby zlecić dokonywanie płatności z rachunku bankowego należy przesłać do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. oświadczenie  „Zgoda na obciążanie rachunku”. Zwracamy się z prośbą o podanie w formularzu swoich danych wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, z którego będą realizowane płatności przez Polecenie zapłaty.

 

Jak wypełnić formularz?

 1. należy wypełnić formularz  (zgodnie z dołączonym wzorem),
 2. należy oznaczyć w formularzu osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jako konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast podmioty gospodarcze i instytucjonalne winny być oznaczone jako pozostali płatnicy,
 3. należy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w banku Płatnika( jeśli konto bankowe zarejestrowane jest na firmę, niezbędna jest również pieczęć firmowa),w przeciwnym razie bank może odmówić realizacji Polecenia zapłaty;
 4. formularz  „Zgody na obciążanie rachunku” powinien być dostarczony w oryginale do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna.

 

Sposób aktywowania usługi Polecenie zapłaty:

 

 • Aktywacją usługi zajmują się pracownicy PGKiM Łęczna sp. z o.o., którzy przekazują wszystkie niezbędne informacje do banku Odbiorcy.
 • Od momentu aktywacji usługi przez bank – płatność za fakturę dokonywana jest automatycznie. Kwota do zapłaty jest pobierana dopiero w terminie płatności faktury.
  Do obowiązku Klienta należy zabezpieczenie środków  płatniczych w tym dniu na własnym koncie bankowym.
 • Faktury z adnotacją „Płatne: polecenie zapłaty” będą nadal wysyłane do Państwa, w celu umożliwienia ich kontroli.
 • Jeśli na koncie nie będzie wystarczającej ilości środków płatniczych, próba pobrania należności zostanie jednokrotnie powtórzona. Natomiast przy braku środków podczas ponowionej próby pobrania należności, faktura nie zostanie opłacona przez Państwa bank.

Fakturę taką należy opłacić we własnym zakresie. W przypadku uchybienia terminu płatności będą mogły zadziałać  procedury zasad windykacji rozliczeń.

 

UWAGA!

Podpis na formularzu „Zgoda na obciążenie rachunku” winien być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym w Państwa banku, na karcie wzoru podpisu, a w przypadku jeśli konto bankowe zarejestrowane jest na firmę, niezbędna jest również pieczęć firmowa – w przeciwnym razie bank może nie zaakceptować druku „Zgody na obciążenie rachunku”.

W polu „Identyfikator płatności Nabywcy” należy wpisać 5-cyfrowy nr nabywcy klienta znajdujący się w prawym górnym rogu faktury.
W przypadku gdy chcą Państwo aktywować płatność poprzez „Polecenie zapłaty” a dotychczas korzystaliście ze zlecenia stałego najpierw należałoby zlikwidować obecny sposób rozliczeń tj. zrezygnować ze zlecenia stałego.

 

Zgoda na obciążenie rachunku:

Formularz zgody na obciążenie rachunku