Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o. w Łęcznej informuje, że 29 maja 2017 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” realizowanego w partnerstwie siedmiu firm. Rolę lidera projektu pełni Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju.

Całkowity koszt projektu wynosi 151,10 mln zł, w tym dofinansowanie projektowe na kwotę 83,36 mln zł ora wkład własny w wysokości 67,73 mln zł.

Całkowity koszt zadania dla PGKIM Łęczna sp. z o.o. wynosi 27,28 mln zł brutto (22,18 mln zł netto), dofinansowanie 15,08 mln zł, a wkład własny 12,20 mln zł.

Przedmiotowy projekt jest przedsięwzięciem o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do roku 2030). Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 6.3 Gospodarka odpadami.

Działania PGKiM Łęczna Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia na terenie Zakładu Utylizacji Opadów w lokalizacji Stara Wieś – Stasin:

 • budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów zebranych selektywnie ulegających biodegradacji,
 • modernizacja sortowni odpadów,
 • montaż siatki (wraz z instalacją) zabezpieczającej przed wydostawaniem się odpadów ze składowiska,
 • montaż: systemu telewizji przemysłowej, modułu informatycznego zapewniającego kompleksową obsługę systemu zagospodarowania odpadów w Zakładzie utylizacji Odpadów,
 • zakup sprzętu pomocniczego:

pojazdów:

 • Samochodu hakowego do obsługi sortowni odpadów,
 • Miniładowarki teleskopowej do kompostowni,
 • Miniładowarki teleskopowej do sortowni odpadów,
 • Kompaktora kołowego,
 • Mobilnego przesiewacza bębnowego,
 • Traktor az kosiarką rotacyjną oraz zamiatarki i pługa wirnikowego,
 • Mobilnej czyszczarki do posadzek

sprzętu:

 • Prasokontenerów na odpady balastowe – szt. 2,
 • Przerzucarki do kompostu,
 • Prasy do odpadów,
 • Rozdrabniarki do drewna wielkogabarytowego,
 • Klocków betonowych,
 • Kruszarki do gruzu,
 • Urządzenia do dezodoracji.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu stosowanych pozwoleń, Zakład Utylizacji Odpadów stanowiący Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych będzie odpowiednio wyposażony do przetwarzania odpowiedniej ilości odpadów.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych, umożliwi zwiększenie efektywności odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.