1 stycznia 1958 r. na mocy uchwały Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie został powołany Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęcznej. Zakład zatrudniał 15 pracowników a jego pierwszym kierownikiem został Julian Plechawski. Terenem działania zakładu było miasto Łęczna, a zakres usług obejmował ręczne oczyszczanie brukowanych wówczas ulic i placów miasta, jak również wykonywanie robót remontowych w lokalach opuszczonych, będących własnością Skarbu Państwa. Kierownictwo zakładu zajmowało jedno pomieszczenie biurowe przy Pl. Kościuszki 2, brak było natomiast jakiegokolwiek zaplecza technicznego. Nie było też zmechanizowanego sprzętu transportowego – wywóz nieczystości i transport materiałów budowlanych odbywał się przy użyciu platformy konnej. Z czasem zakład zaczął otrzymywać mechaniczne środki transportowe.

Rozszerzenie zakresu świadczonych na rzecz miasta usług nastąpiło po przejęciu do użytkowania terenu pod budowę bazy zakładu, a następnie, w roku 1962 hydroforni przy ul. Polnej. Zaopatrywanie miasta w wodę odbywało się za pomocą dziewięciu zdroi ulicznych, gdyż budynki mieszkalne w Łęcznej nie posiadały wówczas urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 1962 roku nastąpiła rozbudowa zaplecza technicznego zakładu — warsztaty, magazyny, stolarnia a w wyniku dokonywanych zakupów inwestycyjnych powiększał się stan posiadania taboru sprzętowo-transportowego. W tym też okresie zakład przejmował do administrowania wybudowane ze środków rad narodowych budynki mieszkalne – dwa przy Placu Kanałowym i trzy przy Rynku III, a także odtworzone w wyniku kapitalnych remontów trzy budynki przy ulicach Pasternik, Jagiełki oraz Litewskiej.

PGKiM Łęczna

​W wyniku reorganizacji, od 1 stycznia 1974 r. zakład stał się częścią składową Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdniku i działał na terenie Łęcznej jako Zakład Terenowy tego przedsiębiorstwa. Wtedy to rozpoczęto budowę LZW i związane z nim zakładanie osiedli mieszkaniowych w Łęcznej. Powodowało to stale rosnące zapotrzebowanie na usługi komunalne. Wynikła stąd konieczność utworzenia w Łęcznej samodzielnego przedsiębiorstwa, mogącego sprostać stawianym przez rosnące miasto zadaniom. Decyzją Wojewody Lubelskiego z dniem 1 lipca 1978 r. powołane zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej. Statutowy zakres usług świadczonych przez przedsiębiorstwo obejmował: zaopatrywanie miasta w wodę, odprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczanie miasta, administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, usługi remontowo-budowlane. Działaniem przedsiębiorstwa objęto miasto i gminę Łęczna oraz gminy: Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, Milejów i Trawniki.

W roku 1984, na bazie zakupionej wytwórni mas bitumicznych w Jaszczowie, przedsiębiorstwo uruchomiło Zakład Budowy Dróg, którego zadaniem jest budowa i konserwacja dróg o nawierzchni ulepszonej. W końcu roku 1986 przedsiębiorstwo przejęło w użytkowanie nowe obiekty przy ul. Krasnystawskiej 54. Mieści się tam nowoczesne, w pełni zautomatyzowane ujęcie wody, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, baza sprzętowo-transportowa i magazynowa przedsiębiorstwa oraz budynek administracyjny. Problemem dla miasta była ochrona środowiska naturalnego. Wybudowana w 1976 roku oczyszczalnia ścieków była przeciążona i nie stanowiła skutecznej ochrony rzeki Wieprz przed zanieczyszczeniem. W obecnej formie Spółka funkcjonuje od dnia 28 kwietnia 1992 roku. Nowa oczyszczalnia ścieków w Kol. Folwark, której ukończenie budowy nastąpiło w 1996 roku rozwiązała jednak to zagadnienie. W okresie 45-lecia zatrudnienie wzrosło z 15 pracowników w 1958 roku do 175 w roku 1987, przy czym aktualnie wynosi ono 113 osób.