W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), informujemy Państwa, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.  z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 54;
 • Inspektorem ochrony danych w PGKiM Łęczna sp. z o.o. jest Ewa Arciszewska, adres e-mail: iod@pgkim.leczna.pl, nr wewnętrzny telefonu 153;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia/zrealizowania umowy (zlecenia, usługi)  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b RODO; (w   celu   wykonania   i  realizowania zawartej   przez  Panią/Pana z   nami   umowy, zgodnie z zakresem objętym umową);
 • Informujemy,  iż Pani/Pana  dane  osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom (poza koniecznymi do realizacji niniejszej umowy/zlecenia, wynikającymi z litery prawa).
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy/realizacji zlecenia będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy/zlecenia, a następnie przekazane do zakładowej składnicy akt, gdzie jako dane archiwalne przechowywane będą do czasu funkcjonowania przedmiotu umowy;
 • posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania),
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan możliwość zgłoszenia wszelkich informacji i uwag dotyczących ochrony danych osobowych Inspektorowi danych osobowych PGKiM Łęczna sp. z o.o.;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją zawartej umowy/ zlecenia.

Ważne

W związku z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jesteśmy zobowiązani chronić Pani/Pana dane osobowe.

W trosce o prawidłową realizację postanowień RODO nie możemy udostępniać informacji związanych z Państwa danymi osobowymi drogą telefoniczną bez przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej.

W związku z powyższym możecie być Państwo poproszeni w trakcie rozmowy o udzielenie informacji potwierdzających Pani/Pana dane (w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres lokalizacji urządzenia wod.-kan.), numer umowy, numer nabywcy lub numer wodomierza głównego.

Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na taką weryfikację, prosimy o kontakt osobisty lub listowny.

Jeżeli chciałaby Pani/Pan zapytać nas o jakiekolwiek kwestie związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PGKiM Łęczna sp. z o.o. drogą  mailową: iod@pgkim.leczna.pl lub listownie: PGKiM Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010  Łęczna.