Projekt pt. „Energia odnawialna dla PGKiM Łęczna” zakłada budowę trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dwie z nich zostaną umieszczone na dachu budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej, a jedna na dachu budynku sortowni odpadów w Starej Wsi. Według projektów moce instalacji wynoszą odpowiednio 46,9 kW oraz 43,4 kW dla instalacji zlokalizowanych na budynku OSKP oraz 34,125 kW dla instalacji w Starej Wsi.

Energia pozyskana z generatorów fotowoltaicznych zostanie spożytkowana na bieżące potrzeby Spółki. Szacowana ilość energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji wynosi 130 MWh/ rok, co stanowi nieco ponad 6% ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną całej Spółki. Wartość wytworzonej energii, przy założeniu cen z 2020 roku to 60 tys. zł.

Mikroinstalacje z panelami fotowoltaicznymi wykonane zostaną w technologii monokryształu. Ilość i moc paneli dostosowano odrębnie do każdej instalacji i wynosi odpowiednio:

  • dla instalacji 46,9 kW – 134 szt. paneli o mocy 350 Wp
  • dla instalacji 43,4 kW – 124 szt. paneli o mocy 350 Wp
  • dla instalacji 34,125 kW – 105 szt. paneli o mocy 325 Wp

Panele zostaną zamontowane na konstrukcji wsporczej, czyli bezpośrednio do powierzchni dachu. Instalacje zostaną wyposażone w niezbędną ochronę przepięciową oraz układ monitorowania pracy i produkcji energii elektrycznej. Wartość inwestycji zgodnie z dokumentacją kosztorysową oszacowano na kwotę 457 295,54 zł netto. 

W celu pozyskania zewnętrznego źródła finansowania dla przedmiotowej inwestycji Spółka wzięła udział w konkursie RPLU.04.02.00-06-0023/20 organizowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Spółki znalazł się na 126 miejscu spośród 453 projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu, uzyskując 89/100 punktów. Przyznane dofinansowanie wynosi 205 784,88 zł; w pozostałej części inwestycja zostanie sfinansowana w oparciu o środki własne. Wykonanie mikroinstalacji planowane jest na rok 2021 r.