Polityki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.

 

Polityka Jakości i Polityka Środowiskowa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej
wynika z długofalowej strategii rozwoju Spółki, której celem jest zapewnienie stałego świadczenia usług na poziomie gwarantującym satysfakcję i zadowolenie odbiorców, a także trwały wzrost wartości Spółki w warunkach ciągłego postępu technologicznego, organizacyjnego i ekonomicznego.  Spółka, w toku prowadzonej działalności obejmującej w szczególności świadczenie usług komunalnych (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów) oraz zarządzanie nieruchomościami uwzględnia zarówno interesy klientów, partnerów, organów właścicielskich jak i pracowników.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, postanowień zawartych umów oraz dotrzymywanie złożonych deklaracji, co pozwala na zapewnienie formalnej i materialnej prawidłowości prowadzonej przez Spółkę działalności,
 • utrzymywanie ciągłego  dialogu z klientami, kontrahentami  i organami w  celu zapewnienia ciągłej świadomości aktualnych oczekiwań, potrzeb i wymagań obowiązujących na rynku świadczonych przez Spółkę usług
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Polityka Jakości

Ankieta zadowolenia klienta.docx

Ankieta w formie elektronicznej

 

Politykę Środowiskową Spółki  realizujemy poprzez:

 1. dbałość o przestrzeganie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska,
 2. ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników
  i dostawców poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 3. zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska poprzez:
 • ciągłe monitorowanie istotnych aspektów środowiskowych,
 • identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych,
 • stałe monitorowanie stosowania procedur i instrukcji w praktyce,
 1. rzetelne informowanie personelu i dostawców o:
 • celach Spółki w zakresie ograniczenia i eliminowania zanieczyszczeń,
 • postępie technicznym i organizacyjnym w zakresie ochrony środowiska,
 • pozytywnym wpływie strategicznych działań Spółki na środowisko naturalne,
 • przedsięwzięciach i osiągnięciach Spółki w zakresie ochrony środowiska,
 1. prowadzenie identyfikacji zagrożeń dla środowiska,
 2. racjonalne gospodarowanie odpadami,
 3. minimalizację negatywnego wpływu procesów własnych Spółki na środowisko naturalne.

Polityka Środowiskowa

 

Powyższe polityki realizujemy w ramach wdrożonego systemu zarządzania, który obejmuje:

 • system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015,
 • system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Spółce od 2018 r. System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Środowiskiem uzyskał certyfikację od stycznia 2019 r. Systemy Zarządzania corocznie poddawane są Przeglądom Zarządzania  oraz bieżącej weryfikacji przeprowadzanej przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące.

 

Spółka posiada następujące certyfikaty:

Nr 488446 Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015

Nr 488446 Zarządzania Środowiskiem, zgodny z normą ISO 14001:2015

 

 

Certyfikaty nakładają na nas obowiązek ciągłego doskonalenia procesów, wychodzenia naprzeciw nowym rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Spółka corocznie, w ramach Przeglądu Zarządzania ustala cele jakościowe i środowiskowe na dany rok.

Cele jakościowe oraz środowiskowe na 2024 rok