​Wydobywane wody podziemne mają skład chemiczny typowy dla wód zbiornika powstałego w skałach węglanowych wieku kredowego. Charakteryzują się dużą zawartością jonów wapnia i magnezu, korzystnych dla ludzkiego organizmu.

Dominują zazwyczaj wody o typie wodorowęglanowo-wapniowym. Są to wody o podwyższonej twardości (twardość ogólna wynosi 300-350 mg/l), o odczynie obojętnym lub słabo zasadowym (pH w granicach 7,0–7,3), z podwyższoną zawartością żelaza.

Celem zapewnienia dobrej jakości wody pod względem bakteriologicznym, woda poddawana może być procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Stosowane dawki są minimalne i dozowane tak, aby stężenie chloru w wodzie pompowanej do sieci miejskiej było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294), prowadzona jest bieżąca kontrola jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego przez laboratorium akredytowane. Nadzór nad jakością wody kontrolowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.