Podstawowym zadaniem Działu Wodociągów i Kanalizacji jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków poprzez czynności w zakresie:

 • ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze
 • odbioru i przesyłania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej

oraz

 • stałego nadzoru nad urządzeniami wodociągowo-kanalizacyjnymi, będącymi w dyspozycji, ich konserwacji, remontów, wymiany i naprawy
 • usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach będących własnością Spółki
 • usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach będących w posiadaniu Odbiorców usług, na zlecenie (odpłatnie)
 • budowy sieci wod.-kan. wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • budowy przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych, na zlecenie (odpłatnie)
 • kontroli bieżącego wykonawstwa robót zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dokonywania odczytów wodomierzy mierzących ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków
 • wydawania warunków technicznych do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • uzgadniania dokumentacji technicznej w zakresie budowy urządzeń podziemnych