W przypadku zmiany właściciela nieruchomości podłączonej już do miejskiej sieci wod.-kan., należy zgłosić się do siedziby Spółki w celu aktualizacji danych, zawarcia nowej umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzania ścieków.

Dokumenty niezbędne do zmiany umowy:

  • wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
  • oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu zawierająca zapis o obowiązku zawarcia przez najemcę umów na media, umowa dzierżawy itp.)
  • inne np. akt zgonu
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą — wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP i REGON
  • pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej
  • protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę zdającą i przejmującą (zależne od strony kupującej i sprzedającej — nieruchomość może być też przejęta z ciągłością rozliczeń od ostatniego odczytu)