W celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Wnioskodawca składa wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.

Do wniosku należy załączyć:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
  • odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców).

PGKiM Łęczna sp. z o.o. przygotowuje warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan. lub uzasadnienie odmowy ich wydania w terminie określonym w Art.19a Ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

  • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowe
  • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,  w pozostałych przypadkach.

Nie uzupełnienie wszystkich wymaganych we wniosku pól skutkować będzie wezwaniem Wnioskodawcy do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie skutkować będzie odmową wydania warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.

 Warunki ważne są 2 lata od ich wydania.

Odbiór warunków lub informacji w sprawie może odbywać się osobiście przez Wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Spółki  lub za pośrednictwem poczty, w zależności od wskazania przez Wnioskodawcę.