Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią wskazania wodomierza głównego.

Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, przy czym są to okresy jednomiesięczne lub trzymiesięczne.

Odbiorca dokonuje zapłaty należności za świadczone usługi w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Za okresy obrachunkowe na przełomie zmiany taryfy, ilość wody i ścieków naliczana jest proporcjonalnie do zużycia wody i czasu przed zmianą i po wprowadzeniu nowej taryfy.

W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza głównego, z przyczyn niezależnych od PGKiM Łęczna sp. z o.o., faktura jest wystawiana w terminie przypadającym na odczyt na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków z ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody i/lub odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe — na podstawie średniego zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.