Umowę o dostarczanie wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości
  • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków