Po dokonanym odbiorze przyłącza wod. -kan. Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz ustala termin montażu wodomierza głównego. Wodomierz montuje na własny koszt PGKiM Łęczna sp. z o.o.

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Do wniosku należy załączyć:

  • oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu zawierająca zapis o obowiązku zawarcia przez najemcę umów na media, umowa dzierżawy itp.)
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą — wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP i REGON
  • pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej