W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego, Odbiorca może wystąpić o wykonanie urzędowej ekspertyzy wodomierza. W tym celu należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie drogą elektroniczną na adres dwk.klient@pgkim.leczna.pl albo dwk@pgkim.leczna.pl — zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza.

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

Uwaga:

Jeżeli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia, tj. wskazania mieszczące się w granicach dopuszczalnych błędów, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Odbiorca.