W celu rozpoczęcia procedury budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót i włączenia do istniejących sieci minimum 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

We wniosku należy określić podstawę prawną prowadzenia robót oraz załączyć następujące załączniki:

  • Kserokopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót (jeżeli dotyczy)
  • Kserokopię wniosku o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej złożonego do zarządcy drogi (jeżeli dotyczy)
  • Decyzja stwierdzająca niezbędne przygotowanie zawodowe
    (dot. Kierownika w/w robót)
  • Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (dot. Kierownika w/w robót)

Inwestor wykonuje przyłącza na własny koszt, zlecając budowę uprawnionej do tego firmie wykonawczej (osobie posiadającej niezbędne przygotowanie zawodowe). Wybudowane przyłącza pozostają własnością Inwestora.