Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej precyzuje Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028 ) zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza (art.27, ust.6).

W celu zamontowania wodomierza dodatkowego / podlicznika, należy złożyć do Spółki wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku.

Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą

Po uprzednim złożeniu wniosku istnieje możliwość bezpłatnego wskazania miejsca lokalizacji podlicznika przez Pracowników Spółki.

Fakt zamontowania wodomierza dodatkowego należy zgłosić do PGKiM Łęczna sp. z o.o., tel. 81 752 10 44 wew. 151 i 150 lub osobiście, pokój nr 109, w celu odpłatnego sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.

Po dokonanym odbiorze i zaplombowaniu prawidłowo zamontowanego podlicznika należy zgłosić się do PGKiM Łęczna sp. z o.o. w celu zawarcia umowy o prowadzenie odczytów i rozliczeń wodomierza dodatkowego / podlicznika na ilość bezpowrotnie zużytej wody.

Rozliczenia wodomierza dodatkowego (podlicznika), w sytuacji gdy pracownicy naszej Spółki nie będą mogli dokonać jego odczytu, odbywać się będą w oparciu o stan wodomierza dodatkowego (podlicznika) podany przez Odbiorcę.

Czas na podanie stanu wodomierza dodatkowego (podlicznika) wynosi 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia w którym pracownicy zostawią w Państwa skrzynkach pocztowych pisemną prośbę o podanie odczytu (wskazań wodomierza)

Stan wodomierza dodatkowego (podlicznika) podać można:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:00 (pokój 109 lub 107)
  • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:00 pod nr tel. 81 752 10 44 wew. 151 lub 150
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: dwk.klient@pgkim.leczna.pl
    lub: dwk@pgkim.leczna.pl

Po upływie wskazanego terminu, tj. 7 dni kalendarzowych, wprowadzony stan podlicznika będzie tożsamy z ostatnim odczytem (co oznacza brak zużycia wody na podliczniku). Korekta faktur VAT, reklamacje dotyczące zużycia wody na wodomierzu dodatkowym (podliczniku) w danym okresie rozliczeniowym nie będą uwzględniane.

Uwaga:

  • montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza dodatkowego obciąża Odbiorcę
  • utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego
  • wodomierz dodatkowy / podlicznik mierzący wodę bezpowrotnie zużytą będzie rozliczany przez cały rok
  • brak podpisania przez Odbiorcę umowy o prowadzenie odczytów i rozliczeń wodomierza dodatkowego / podlicznika na ilość bezpowrotnie zużytej wody stanowi podstawę do nieuwzględniania wskazań wodomierza dodatkowego w rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki