Odbiory końcowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron tj. Inwestora, Wykonawcy i PGKiM Łęczna sp. z o.o. Dokumentowanie odbiorów następuje poprzez spisanie protokołu odbioru. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłączy.

Budowane sieci i  przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (zewn inst. kan. sanitarnejw przypadku zgłoszenia) podlegają odbiorowi technicznemu przez służby PGKiM Łeczna sp. z o.o.  na całym odcinku przed zasypaniem, tj. od miejsca wcinki/włączenia do sieci do miejsca —zgodnego ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót.

Sposób odbioru przyłączy

Miejsce włączenia do sieci należy pozostawić całkowicie odkryte zaś trasę rurociągu należy przysypać warstwą 30 cm, ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem Uwaga wodociąg lub Uwaga kanalizacja.

W sytuacji zasypania całej trasy rurociągu, w celu dokonania odbioru  pracownicy PGKiM Łęczna sp. z o.o. wskażą punkty /miejsca do odkopania włącznie z odkryciem miejsca włączenia do sieci. Nie dopuszcza się przeprowadzenia czynności odbiorowych polegających jedynie na odbiorze włączenia do istniejącej infrastruktury.