Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna wymagania w stosunku do pojemnika na odpady komunalne zmieszane są następujące:

§ 4. 1. Odpady komunalne winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej.

Ponadto, pojemnik na odpady komunalne powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku), tj.

  • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo)
  • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny
  • pojemnik nie może być uszkodzony, m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno
  • pojemnik powinien posiadać pokrywę
  • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Informujemy, że oferowane często w sprzedaży pojemniki ogrodowe (poniżej) nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Odpady zgromadzone w tego typu oraz w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. wiadra, beczki, itp. nie będą odbierane.