Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej czynny jest w dniach:

    poniedziałek 9:00–17:00

    wtorek 9:00–17:00

    środa — nieczynne

    czwartek 9:00–17:00

    piątek 9:00–17:00

    sobota 7:00–15:00

 

Filia PSZOK na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w m. Stara Wieś czynna jest w dniach: poniedziałek–piątek od godziny 7:30 do 14:00.

 


Przywożąc odpady do PSZOK, należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający adres zamieszkania.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Łęczna i chcesz skorzystać z naszego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów proszę uzupełnij poniższe oświadczenie, że odpady, które chcesz zdeponować są wytworzone w Twoim gospodarstwie domowym.

Oświadczenie PSZOK


Przyjęcie odpadów do PSZOK realizowane jest nieodpłatnie od wszystkich Mieszkańców Gminy Łęczna, którzy złożyli w Urzędzie Miasta  Łęczna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu a ich adresy znajdują się w Wykazie nieruchomości objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przekazanym przez UM Łęczna na potrzeby realizacji umowy kontraktowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęczna, z zastrzeżeniem pkt. 3.


Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

Transport odpadów zebranych w sposób selektywny mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwym, wskazanym przez obsługę miejscu lub pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.


 1. PSZOK przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura – gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
 • plastik, tworzywa sztuczne i metale – puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), kartony i tektura pokryta folia aluminiową (np. kartony po mleku, napojach).

Przed oddaniem opakowań do PSZOK należy usunąć z nich resztki pożywienia oraz je zgnieść.

 • szkło – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach,

NIE WYRZUCAMY: porcelany, wyrobów ceramicznych, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, ekranów telewizyjnych, luster, szyb samochodowych, szkła stołowego i żaroodpornego;

 • chemikalia – w szczególności farby, lakiery, rozpuszczalniki,

natomiast opakowania po środkach ochrony roślin zaleca się zostawiać w punkcie sprzedaży środków ochrony roślin;

 • tekstylia i opakowania z tekstyliów, odzież
 • zużyte baterie i akumulatory – małogabarytowe oraz z pojazdów;
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery itp., ;
 • odpady wielkogabarytowe – wersalki, tapczany, sofy, komody, regały, fotele, krzesła, stoły, szafy, meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, materace, walizki, suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaki, zabawki dużych gabarytów, dużych rozmiarów plastikowe donice, skrzynki, czyste wiaderka, drzwi i okna bez szyb;
 • odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie). NIE WYRZUCAMY: odpadów zielonych przegniłych, będących w stanie rozkładu, odpadów higienicznych (podpaski, waciki, pieluchy), odpadków kuchennych, popiołu);

NIE WYRZUCAMY: odpadów zielonych przegniłych, będących w stanie rozkładu, odpadów higienicznych (podpaski, waciki, pieluchy), odpadków kuchennych, popiołu);

Bioodpady należy wrzucać luzem  (tzn. bez worków foliowych, toreb papierowych i innych opakowań).

Ważne: odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w PSZOK wyłącznie od mieszkańców, którzy nie deklarowali prowadzenia kompostownika na terenie swojej posesji i ponoszą pełną opłatę „śmieciową”.

 • odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (np. remonty wnętrz budynków – wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.)

Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta  firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt.

 • przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi np. igły i strzykawki,
 • zużyte opony (rowerowe, motocyklowe i opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm);

 

 1. Filia PSZOK w Starej Wsi przyjmuje następujące rodzaje odpadów :
 • odpady budowlane lub rozbiórkowe
 • odpady wielkogabarytowe, (meble i inne)
 • odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie)   

 PSZOK przyjmuje nieodpłatnie (w ramach poniesionej „opłaty śmieciowej”) limitowaną ilość odpadów komunalnych, która wynosi na jedno gospodarstwo domowe maksymalnie:

 • odpady remontowo-budowlane, wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej – 1000 kg/ rok

 Odpady w większej ilości lub pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte system zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Łęczna, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela.

Mieszkaniec Gminy Łęczna może zdeponować odpady w ilości większej niż określone limity, przy czym jednoznaczne jest to z wyrażeniem zgody przez dostarczającego odpady na wystawienie faktury obciążającej, zgodnie z obowiązującym w Spółce Cennikiem usług zagospodarowania odpadów.

Dla Mieszkańców Gminy Łęczna, w ramach realizacji zapisów umowy kontraktowej, prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, funkcjonujący zgodnie z Regulaminem PSZOK PGKiM Łęczna sp. z o.o.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych