Dział Utylizacji Odpadów znajduje się w Starej Wsi, w gminie Łęczna i zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych.

W skład Działu wchodzą:

 1. instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, posiadające status Instalacji Komunalnych, w zakresie:
  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
  • składowania odpadów
 2. instalacja przetwarzania bioodpadów selektywnie zbieranych
 3. oczyszczalnia ścieków

Główne akty prawne regulujące zasady funkcjonowania Działu Utylizacji Odpadów:

 • Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2020 poz. 797)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U. 2019 poz. 2010) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2019 poz.1396) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017roku (Dz. U. 2020 poz. 310)

Od grudnia 2019 r., w ramach prowadzonej działalności, Dział Utylizacji Odpadów rozszerzył swoją działalność o produkcję i sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „ŁĘCZ-HUM”, który posiada dopuszczenie do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Utylizacja Odpadów - PGKiM Łęczna