Aktualności11 lutego 2022

Zapraszamy do PSZOK przy ul.Krasnystawskiej od 17.02.2022r.

PSZOK zlokalizowany przy ul. Krasnystawskiej 54 wznawia przyjmowanie odpadów remontowo-budowlanych od dnia 17.02.2022 r.

Deponowanie odpadów będzie możliwe po przekazaniu przez Mieszkańca dostarczającego odpady wypełnionego i podpisanego Oświadczenia – formularza przyjęcia odpadów.

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Spółki oraz u pracownika PSZOKu.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29.12.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK można dostarczyć odpady budowlane/rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 1 000 kg w roku / na jedno gospodarstwo domowe.

Mieszkaniec Gminy Łęczna może zdeponować odpady w ilości większej niż określone limity – zgodnie z obowiązującym w Spółce Cennikiem usług zagospodarowania odpadów.