AktualnościOgłoszenia7 czerwca 2023

Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Uchwałą Nr LXX/387/2023 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Łęczna obszar rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje: 58,38 ha osiedla Samsonowicza, 8,60 ha Sołectwa Podzamcze i 53,27 ha osiedla Stare Miasto.

 

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Łęcznej Uchwały Nr LXXI/398/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030”, w terminie 05.06.2023 r. – 09.07.2023 r. prowadzony jest nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030”. Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być:

  • zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Łęczna,
  • kompleksowe (działania ujęte w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie).

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji. Pod uwagę będą brane tylko formularze wypełnione w pełni (wszystkie pola formularza).

Wypełniony formularz, w terminie od dnia 05.06.2023 r. do dnia 09.07.2023 r. można składać:

  • elektronicznie – przesłanie na adres e-mail: info@um.leczna.pl
  • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna (w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”),
  • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, Biuro Obsługi Interesanta na parterze, w godzinach pracy Urzędu, w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”.

*Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  • bez danych kontaktowych,
  • przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030!

Formularz zgłoszeniowy i niezbędne załączniki do pobrania pod linkiem:

https://leczna.pl/aktualnosci/naboru-przedsiewziec-rewitalizacyjnych6166/