Aktualności17 stycznia 2022

Modernizacja przepompowni podciśnieniowej

Informujemy, iż w dniu 12 stycznia 2022 roku została podpisana Umowa nr ZP/8/2021  na  wykonanie zadania pn.  Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 2285/5 w m. Łęczna wraz z systemem monitoringu sieci.

Wykonawca prac: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin.

Planowany termin zakończenia robót: styczeń 2023 rok.

Wartość zadania 3 434 547,35 złotych brutto.

Zakres rzeczowy obejmuje:

wykonanie robót zewnętrznych m.in. takich jak:

 • demontaż istn. ogrodzenia od strony południowo-zachodniej, które wytyczono przez teren stacji podciśnieniowej
 • wykonanie kolektora podciśnieniowego KP5-KP5.1 z podłączeniem do zbiornika podciśnieniowego ZP1, ze studnią zasuw SZ1
 • dostawa i montaż na fundamencie w wykopie podziemnego zbiornika podciśnieniowego ZP2 stalowego o średnicy d=2,4m, wysokości h=4,2m i pojemności nominalnej Vn=16m3 wraz z pompami tłocznymi zatapialnymi.
 • wykonanie komory zasuw KZ2 (podziemny zbiornik żelbetowy) oraz studni zasuw SZ2
 • dostawa i montaż żurawi do podnoszenia pomp tłocznych przy zbiornikach podciśnieniowych ZP1 i ZP2.
 • roboty odtworzeniowe nawierzchni z kostki bet. wraz z utwardzeniem terenu przy zbiornikach, odbudową schodków z kostki bet., odbudową nawierzchni placu manewrowego i chodników z kostki bet.
 • umocnienie skarp przy zbiornikach ażurowymi płytami betonowymi
 • odbudowa ogrodzenia terenu stacji podciśnieniowej od strony południowo-zachodniej
 • wymiana rusztu drewnianego dębowego w zbiorniku filtra powietrza wylotowego wraz z zasypaniem filtra materiałem filtracyjnym

wykonanie robót wewnętrznych m.in. takich jak:

 • wykonanie otworów i obsadzenie w ścianach zewnętrznych budynku aparatury próżniowej czerpni powietrza z przepustnicą wielopłaszczyznową i wentylatora osiowego
 • wymiana pomp próżniowych na pompy z pierścieniem olejowym o wydajności wraz z armaturą podłączeniową do nowego rozdzielacza wylotowego stalowego i istn. rozdzielacza wlotowego.
 • wymianę szafy sterowniczo-zasilającej oraz podłączeń kablowych
 • wykonanie monitoringu pracy kolektorów podciśnieniowych

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę działania systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz znacząco skróci czas lokalizacji miejsca wystąpienia awarii kanalizacyjnej.