Aktualności16 grudnia 2018

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Łęczna – nieaktualne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ ŁĘCZNA SPÓŁKA Z O. O.

ul. Krasnystawska 54

21-010 Łęczna

NIP 713-020-79-09, REGON 430525592, KRS 0000077946

 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łęcznej – ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o. o.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby:
  1. spełniające wymogi formalne wynikające z art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 poz. 2259),
  2. posiadające wykształcenie wyższe, preferowane studia techniczne, ekonomiczne, prawnicze lub w zakresie ochrony środowiska,
  3. posiadające co najmniej 5- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. pożądane doświadczenie w branży komunalnej i dyspozycyjność.
 3. Kandydat powinien spełniać łącznie dodatkowe warunki:
 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
 1. Kandydat składa zgłoszenie zawierające:
 1. list motywacyjny i CV,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. oświadczenie o co najmniej 5 – letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. kopie innych dokumentów wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe i prokuratorskie,
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.), bądź niepodleganiu temu obowiązkowi.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu kwalifikacyjnego prowadzonego w PGKIM Łęczna spółka z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. Kandydaci w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o. o. w Łęcznej mają możliwość zapoznania się z materiałami, które obejmują:
 1. umowę Spółki
 2. schemat organizacyjny Spółki
 3. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017

Dane do kontaktu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o., Sekretariat Spółki Pani Marzena Łupina, e-mail info@pgkim.leczna.pl, nr tel. 81 -752-10-44 lub 660 758 185.

 1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko prezesa zarządu PGKiM Łęczna spółka z o.o.” w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2019 r. godz. 1500
 2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postepowania w sprawie naboru kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu bez podania przyczyny.
 3. Wzory oświadczeń i wzór kwestionariusza osobowego kandydata na Prezesa Zarządu oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.pgkim.leczna.pl
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie oraz zakwalifikowani do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat odpowie na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, w szczególności:
  1. wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze/branży, w której działa Spółka,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
  4. wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa,
  5. wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.

Załączniki: