AktualnościOgłoszenia31 lipca 2023

Informacja o kontroli NIK

W nawiązaniu do publikacji na portalu LLE24.pl pt.: „Łęczna: kontrola NIK w PGKiM …” Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie od października 2022 roku do stycznia 2023 roku Lubelska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli prowadziła w Spółce czynności kontrolne. Obejmowały one weryfikację stosowania przez Spółkę przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przepisy Ustawy normują w szczególności sposób ustalania maksymalnych i minimalnych kwot wynagrodzeń osób wchodzących w skład organów Spółki. Ustalenia pokontrolne Lubelskiej Delegatury NIK w odniesieniu do Spółki nie wskazują na przekroczenia ustawowych limitów wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r. Natomiast NIK zwraca uwagę, iż wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za okres od 04.01.2019 r. do 14.05.2021 r. były naliczone w wysokości niższej niż minimalna wartość wynikająca z limitów ustalonych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zastrzeżenia dotyczą także waloryzacji wynagrodzenia członków organów Spółki na podstawie art.1 ust. 3. pkt 11 przedmiotowej ustawy. NIK wskazuje na brak podstaw do rocznej waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o zmieniający się wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego w oparciu o coroczne komunikaty publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Identyczny sposób kształtowania wynagrodzeń organów Spółki był stosowany w innych podmiotach kontrolowanych przez NIK w województwie lubelskim https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nik-krytycznie-o-zawyzaniu-wynagrodzen-w-spolkach-komunalnych. Niezależnie od odmiennego stanowiska Spółki w tej sprawie – popartego opiniami prawnymi, Zarząd Spółki realizuje zalecenia Lubelskiej Delegatury NIK w zakresie egzekwowania kwot wynagrodzeń uznanych przez NIK jako nienależne. Zasadność zwrotu spornych kwot będzie rozstrzygana na drodze postępowania sądowego.

Prezes Zarządu PGKiM Łęczna spółka z o.o.
Radosław Tkaczyk