AktualnościOgłoszenia13 lutego 2024

Zakończenie prac przygotowawczych do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i przebudowy sieci wodociągowych w Łęcznej i Starej Wsi

Z końcem stycznia bieżącego roku Spółka złożyła do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie kluczowej, strategicznej inwestycji nakierowanej na zwiększenie dostępności wysokiej jakości wody pitnej dla mieszkańców gminy Łęczna oraz zmniejszenie strat wody. Projekt  obejmuje kilka zadań, w tym w szczególności modernizację stacji uzdatniania wody.

Kosztorysowa wartość inwestycji to 32.845.200,07 zł netto, zaś kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków europejskich wynosi 22.663.188,05 zł netto.

Realizacja  inwestycji planowana jest na lata 2025 – 2026.

Wniosek pod tytułem „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Łęczna wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” został złożony w naborze w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w którym o wsparcie ubiega się wiele podmiotów z całej Polski, więc na rozstrzygnięcie będziemy musieli poczekać do września 2024r.

W  projekcie założono:

  • przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łęcznej etap 2,3 i 4. -całkowita długość sieci  543,5 mb + przyłącza,
  • przebudowę z budową odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Stara Wieś  i Stara Wieś-Stasin w gminie Łęczna o łącznej długości 2394,0 mb,
  • modernizację Stacji Uzdatniania Wody. W ramach tego zadania zaplanowano m.in: remont i przebudowę instalacji międzyobiektowych, remont i przebudowę wraz z termomodernizacją budynków 7 studni ujęciowych – wraz z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi, sterowniczymi, sanitarnymi i opomiarowaniem studni głębinowych, przebudowę budynku SUW – wraz z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi sterowniczymi i sanitarnymi, remont i przebudowę budynku zasuw i chlorowni – wraz z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi, sterowniczymi i sanitarnymi, remont dwóch zbiorników retencyjnych wraz z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi, sterowniczymi i sanitarnymi, remont budynku trafostacji wraz z wymianą rozdzielnic średniego napięcia oraz transformatorów,  budowę komory przy odstojniku wód popłucznych, budowę agregatu prądotwórczego na fundamencie, włączenie obiektów do istniejącego systemu wizualizacji, wykonanie instalacji CCTV, wymiana układu sterowania urządzeń technologicznych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami i przyłączami zapewniającymi eksploatację istniejących i przebudowywanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto, Spółka planuje zakupić i wdrożyć system matematycznego modelu sieci, który pozwoli m.in.  na monitorowanie sieci pod kątem ewentualnych awarii, oszczędzając w ten sposób zasoby wody pitnej.

Dodatkowo założono rozbudowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy doposażając posiadaną infrastrukturę w stację do mobilnych i stacjonarnych odczytów.

Wszystkie zadania ujęte w projekcie są od strony technicznej i formalnej przygotowane do ogłoszenia postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót (Spółka dysponuje prawomocnymi pozwoleniami na budowę ) – czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, które zaplanowano na wrzesień 2024r.