AktualnościOgłoszenia30 maja 2022

Zakończenie prac nad modernizacją kolektora sanitarnego w Starej Wsi

Zostały wykonane prace w ramach Inwestycji pn. „Podniesienie funkcjonalności infrastruktury zbiorczej kanalizacji bytowej, obejmującej przeprowadzenie robót budowlanych na istniejącym kolektorze sanitarnym ścieków surowych metodą bezwykopową w m. Łęczna i Stara Wieś”. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach współfinansowanego ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zakres prac wykonanych w ramach Inwestycji obejmował:

  1. renowację metodą bezwykopową betonowych kanałów sanitarnych z zastosowaniem technologii rur spiralnie zwijanych o wymiarach 1000 mm i długości 415,9 mb oraz 1200mm i długości 782,5 m; do wnętrza istniejących kanałów wprowadzono panele GRP, służące rekonstrukcji rurociągu.
  2. przebudowę komór kanalizacyjnych z wykorzystaniem chemii budowlanej, w tym wymianę drabin złazowych oraz włazów kanalizacyjnych w ilości 22 szt.

Prace wykonywane były w okresie od 14.04.2021 r. do 14.04.2022 r. przez wykonawcę wybranego w przetargu: Konsorcjum, tworzone przez Blejkan S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Transportowej 25, 70-715 Szczecin (lider Konsorcjum) oraz Taylor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Złotej 11, 21-003 Dys. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 3.505.500,00 zł brutto.

Kolektor sanitarny przebiegający przez Łęczną i Starą Wieś ma kluczowe znaczenie dla procesu zbierania i dostarczania ścieków do oczyszczalni. Ze względu na to, że kolektor przebiega w pobliżu rzeki Świnki oraz w otulinie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, konieczne jest zapewnienie jego sprawnego działania oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia jakichkolwiek awarii. Równocześnie, ze względu na to, że kolektor został wybudowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, koniecznym było przeprowadzenie robót, zapewniających jego modernizację i dostosowanie do współczesnych wymagań w zakresie ochrony środowiska.

W związku z tym, celem przeprowadzonych prac było w szczególności: zwiększenie prędkości przepływu ścieków, zapewnienie warunków do samooczyszczania się kolektora, zwiększenie nośności konstrukcji, zwiększenie odporności kolektora na działanie obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych. Przebudowa komór kanalizacyjnych miała na celu poprawienie dostępu do kolektora oraz ułatwienie procesów związanych z jego serwisowaniem.