AktualnościOgłoszenia20 stycznia 2023

Zakaz odprowadzania wód opadowych, roztopowych do systemu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, podciśnieniowej, ciśnieniowej)

PGKiM Łęczna Sp. z o.o. przypomina o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych, roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028): zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione z punktu widzenia ochrony środowiska, przyczynia się do wzrostu cen odbioru ścieków (przepompowanie wód opadowych, zwiększenie zużycia energii elektrycznej, zwiększenie zużycia pomp ściekowych).

Odprowadzenie ścieków deszczowych, roztopowych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych, roztopów śniegu gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, co może doprowadzić do zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień.
 

Służby komunalne Spółki będą prowadziły działania sprawdzające w zakresie podłączenia odwodnień terenu, rur spustowych z budynków itp. do kanalizacji sanitarnej przy użyciu dedykowanego urządzenia tj zadymiarki kanałowej, która pozwala zweryfikować czy wody deszczowe, roztopowe z posesji wpływają do kanalizacji sanitarnej.


 

Zgodnie z zapisem Art.28 ww. ustawy karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.