Aktualności16 października 2018

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego – nieaktualne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Głównego Księgowego

w wymiarze 1 etatu

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych:
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 5 lat praktyki w księgowości na samodzielnym stanowisku,
 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 10 lat praktyki w księgowości na samodzielnym stanowisku,
 3. jest wpisanym do rejestru biegłych rewidentów i co najmniej 3 lata pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych,
 2. znajomość przepisów dotyczących prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
 3. doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego, 
 4. biegła znajomość obsługi komputera w tym programów finansowo – księgowych, płacowych,
 5. znajomość bankowości elektronicznej,
 6. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb,
 7. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 8. biegła znajomość programu księgowego Unisoft, znajomość programów bankowych, Microsoft, EXEL oraz znajomość Internetu,
 9. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

 

III. Warunki pracy i płacy

 1. rodzaj umowy: umowa na czas określony od dnia 02 listopada 2018 roku, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, 
 2.  miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna,
 3. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagrodzenia pracowników Spółki PGKiM Łęczna spółka z o.o.

 

 IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i staż zawodowy,
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez PGKiM Łęczna spółka z o.o.,  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do 05 października 2018 r. godz. 1500

Spółka w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia terminu dostarczania ofert zaprosi osoby, które spełniły warunki formalne na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Spółki: www.pgkim.leczna.pl

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko głównego księgowego bez podania przyczyny.